Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng bếp điện để đun nước Nếu nối bếp với U1 = 120V thì

Dùng bếp điện để đun nước Nếu nối bếp với U1 = 120V thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng bếp điện để đun nước. Nếu nối bếp với ({U_1} = 120,,V) thì thời gian đun nước sôi là ({t_1} = 10) phút. Nếu nối bếp với ({U_2} = 80,,V) thì thời gian nước sôi là ({t_2} = 20) phút. Hỏi nếu nối với ({U_3} = 60,,V) thì nước sôi sau thời gian ({t_3}) là bao lâu? Cho nhiệt lượng hao phí tỉ lệ với thời gian đun nước.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhiệt lượng bếp điện tỏa ra: (Q = dfrac{{{U^2}}}{R}t)

Giải chi tiết:

Do lượng nước không đổi, nên nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong các trường hợp là như nhau

Gọi công suất hao phí là (P)

Nhiệt lượng bếp tỏa ra khi nối với hiệu điện thế ({U_1},{U_2},{U_3}) là:

(left{ begin{array}{l}Q = dfrac{{{U_1}^2}}{R}{t_1} - P.{t_1},,left( 1 right)\Q = dfrac{{{U_2}^2}}{R}{t_2} - P.{t_2},,left( 2 right)\Q = dfrac{{{U_3}^2}}{R}{t_3} - P{t_3},,left( 3 right)end{array} right.)

Từ (1) và (2) ta có:

(begin{array}{l}dfrac{{{U_1}^2}}{R}{t_1} - P.{t_1} = dfrac{{{U_2}^2}}{R}{t_2} - P.{t_2}\ Rightarrow PR.left( {{t_2} - {t_1}} right) = {U_2}^2{t_2} - {U_1}^2{t_1}\ Rightarrow PR = dfrac{{{U_2}^2{t_2} - {U_1}^2{t_1}}}{{{t_2} - {t_1}}},,left( 4 right)end{array})

Từ (2) và (3) ta có:

(begin{array}{l}dfrac{{{U_2}^2}}{R}{t_2} - P{t_2} = dfrac{{{U_3}^2}}{R}{t_3} - P{t_3}\ Rightarrow PR.left( {{t_3} - {t_2}} right) = {U_3}^2{t_3} - {U_2}^2{t_2}\ Rightarrow PR = dfrac{{{U_3}^2{t_3} - {U_2}^2{t_2}}}{{{t_3} - {t_2}}},,left( 5 right)end{array})

Từ (4) và (5) ta có:

(begin{array}{l}dfrac{{{U_2}^2{t_2} - {U_1}^2{t_1}}}{{{t_2} - {t_1}}} = dfrac{{{U_3}^2{t_3} - {U_2}^2{t_2}}}{{{t_3} - {t_2}}}\ Rightarrow left( {{U_2}^2{t_2} - {U_1}^2{t_1}} right){t_3} - left( {{U_2}^2{t_2} - {U_1}^2{t_1}} right){t_2} = {U_3}^2{t_3}.left( {{t_2} - {t_1}} right) - {U_2}^2{t_2}.left( {{t_2} - {t_1}} right)\ Rightarrow {t_3}.left( {{U_2}^2{t_2} - {U_1}^2{t_1} - {U_3}^2{t_2} + {U_3}^2{t_1}} right) = left( {{U_2}^2{t_2} - {U_1}^2{t_1}} right){t_2} - {U_2}^2{t_2}.left( {{t_2} - {t_1}} right)\ Rightarrow {t_3}.left[ {{t_1}left( {{U_3}^2 - {U_1}^2} right) - {t_2}left( {{U_3}^2 - {U_2}^2} right)} right] = {t_1}{t_2}left( {{U_2}^2 - {U_1}^2} right)\ Rightarrow {t_3} = dfrac{{{t_1}{t_2}left( {{U_2}^2 - {U_1}^2} right)}}{{{t_1}left( {{U_3}^2 - {U_1}^2} right) - {t_2}left( {{U_3}^2 - {U_2}^2} right)}}\ Rightarrow {t_3} = dfrac{{10.20.left( {{{80}^2} - {{120}^2}} right)}}{{10.left( {{{60}^2} - {{120}^2}} right) - 20.left( {{{60}^2} - {{80}^2}} right)}}\ Rightarrow {t_3} = 30,77,,left( {phut} right)end{array})

Chọn B.

Ý kiến của bạn