Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Dựa vào đường TCN và TCĐ của đồ thị hàm số để xác định hàm số.


- Đồ thị hàm số (y = dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}) có TCN (y = dfrac{a}{c}) và TCĐ là (x =  - dfrac{d}{c}).

Giải chi tiết:

Đồ thị hàm số đã cho có TCN (y = 1) và TCĐ (x = 1) nên chỉ có đáp án B đúng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn