Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

During the lesson if you have questions or comments ple

During the lesson if you have questions or comments ple

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

During the lesson, if you have questions or comments, please feel free to ____ them.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn