Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản

Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản có chứa đoạn trích trên, văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ phương thức và ngôi kể đã học

Giải chi tiết:

- Phương thức biểu đạt: Tự sự

- Ngôi kể: Thứ nhất

Ý kiến của bạn