Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

enjoy danger invite enact Giải chi tiếtA enjoy v ɪnˈdʒ

enjoy danger invite enact Giải chi tiếtA enjoy v ɪnˈdʒ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải chi tiết:

A. enjoy (v) /ɪnˈdʒɔɪ/

B. danger (n) /ˈdeɪndʒə(r)/

C. invite (v) /ɪnˈvaɪt/

D. enact (v) /ɪˈnækt/

Quy tắc: (danh – tính: 1, động: 2)

- Đa số động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết 2.

- Đa số danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết 1.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 2.

Chọn B.

Ý kiến của bạn