Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2 Khi đun nóng

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2 Khi đun nóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH, thu được muối của axit cacboxylic và ancol no. Số đồng phân của X thỏa mãn là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính độ bất bão hòa k = (dfrac{{2C - H + 2}}{2}) ⟹ Đặc điểm cấu tạo của este X.


X được tạo bởi axit cacboxylic và ancol no ⟹ Các đồng phân của X (chú ý cả đồng phân hình học).

Giải chi tiết:

Este X có độ bất bão hòa k = (dfrac{{5.2 - 8 + 2}}{2}) = 2

⟹ X là este đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi C=C.

Mặt khác, X được tạo bởi axit cacboxylic và ancol no

⟹ Các đồng phân của X thỏa mãn là:

            CH2=CH-CH2-COO-CH3     

            cis - CH3-CH=CH-COO-CH3

            trans - CH3-CH=CH-COO-CH3       

            CH2=C(CH3)-COO-CH3       

            CH2=CH-COO-CH2-CH3

Vậy có 5 đồng phân phù hợp với X.

Đáp án B

Ý kiến của bạn