Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

explained prepared interviewed thanked Giải chi tiếtA

explained prepared interviewed thanked Giải chi tiếtA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Giải chi tiết:

A. explained /ɪkˈspleɪnd/

B. prepared /prɪˈpeəd/

C. interviewed /ˈɪntəvjuːd/

D. thanked /θæŋkt/

Quy tắc:

Cách phát âm đuôi “-ed”:

- Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/

- Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /t/, còn lại được phát âm là /d/.

Chọn D.

Ý kiến của bạn