Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

friends tickets books meets Giải chi tiếtA friends fre

friends tickets books meets Giải chi tiếtA friends fre

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

Giải chi tiết:

A. friends /frendz/

B. tickets /ˈtɪkɪts/

C. books /bʊks/

D. meets /miːts/

Quy tắc:

- Phát âm /s/: khi tận cùng từ kết thúc bằng -p, -k, -t, -f.

- Phát âm /iz/: khi tận cùng từ kết thúc bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce.

- Phát âm /z/: đối với những từ còn lại.

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /z/, còn lại được phát âm là /s/.

Chọn A.

Ý kiến của bạn