Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị mathop lim x to 1 dx^2 - 3x + 2x^2 - 1 bằng -

Giá trị mathop lim x to 1 dx^2 - 3x + 2x^2 - 1 bằng -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị (mathop {lim }limits_{x to 1} dfrac{{{x^2} - 3x + 2}}{{{x^2} - 1}}) bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử, rút gọn phân thức để khử dạng 0/0.


- Tính giới hạn.

Giải chi tiết:

Ta có: (mathop {lim }limits_{x to 1} dfrac{{{x^2} - 3x + 2}}{{{x^2} - 1}} = mathop {lim }limits_{x to 1} dfrac{{left( {x - 1} right)left( {x - 2} right)}}{{left( {x - 1} right)left( {x + 1} right)}} = mathop {lim }limits_{x to 1} dfrac{{x - 2}}{{x + 1}} =  - dfrac{1}{2}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn