Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải thích nghĩa từ nao núng và cho biết cách giải thíc

Giải thích nghĩa từ nao núng và cho biết cách giải thíc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải thích nghĩa từ nao núng và cho biết cách giải thích.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài Nghĩa của từ

Giải chi tiết:

- Nao núng: lung lay, không vững tin nơi mình nữa.

- Cách giải thích: Đưa ra những từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cần giải thích

Ý kiến của bạn