Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi A là công của lực thực hiện trong thời gian t Biểu

Gọi A là công của lực thực hiện trong thời gian t Biểu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi A là công của lực thực hiện trong thời gian t. Biểu thức nào sau đây là đúng với biểu thức công suất?()


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.


Công thức tính công suất: (P = dfrac{A}{t})

Giải chi tiết:

Biểu thức tính công suất: (P = dfrac{A}{t})

Chọn A.

Ý kiến của bạn