Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi k và l lần lượt là số đường tiệm cận ngang và số đư

Gọi k và l lần lượt là số đường tiệm cận ngang và số đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi (k) và (l) lần lượt là số đường tiệm cận ngang và số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = dfrac{{sqrt {2 - x} }}{{left( {x - 1} right)sqrt x }}). Khẳng định nào sau đây đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn