Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lượng 45kg hai tâm

Hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lượng 45kg hai tâm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai quả cầu bằng chì, mỗi quả có khối lượng (45kg,) hai tâm quả cầu cách nhau (10cm.) Tính độ lớn lực hấp dẫn giữa chúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng: ({F_{hd}} = dfrac{{G{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}})


Trong đó (G) là hằng số hấp dẫn, có giá trị bằng: (G = 6,{67.10^{ - 11}}dfrac{{N.{m^2}}}{{k{g^2}}})

Giải chi tiết:

Ta có: (m_1 = m_2 = 45kg,,;,,,r = 10cm = 0,1m)

Lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn:

({F_{hd}} = Gdfrac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}} = 6,{67.10^{ - 11}}dfrac{{45.45}}{{0,{1^2}}} = 1,{35.10^{ - 5}}N)
Chọn A.

Ý kiến của bạn