Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số lũy thừa y = x^

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số lũy thừa y = x^

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số lũy thừa?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hàm số lũy thừa là hàm số có dạng (y = {x^alpha }) với (alpha  in mathbb{R}).

Giải chi tiết:

Hàm số (y = {2^x}) không phải là hàm số lũy thừa.

Chọn B.

Ý kiến của bạn