Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hằng đã làm gì sau đó Không đeo chiếc vòng nữa Đưa vòng

Hằng đã làm gì sau đó Không đeo chiếc vòng nữa Đưa vòng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hằng đã làm gì sau đó?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Đưa vòng cho mẹ và kể lại mọi chuyện.

Chọn B.

Ý kiến của bạn