Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hành động giúp bảo vệ đa dạng sinh học là mua b

Hành động giúp bảo vệ đa dạng sinh học là mua b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hành động giúp bảo vệ đa dạng sinh học là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hành động giúp bảo vệ đa dạng sinh học là thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

Chọn C

Ý kiến của bạn