Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành còn … là h

Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành còn … là h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn … là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại

Giải chi tiết:

Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

Đáp án B

Ý kiến của bạn