Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy lựa chọn và ghép các số 1234 ở cột A với các chữ cá

Hãy lựa chọn và ghép các số 1234 ở cột A với các chữ cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy lựa chọn và ghép các số (1,2,3,4) ở cột A với các chữ cái (a,b,c,d) ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi kết quả vào bài làm:


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kết quả: 1-b; 2-c; 3-d; 4-a

Ý kiến của bạn