Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He doesn’t have social skills so he can’t cooperate wit

He doesn’t have social skills so he can’t cooperate wit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He doesn’t have social skills, so he can’t cooperate with others and resolve conflicts. 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn