Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He has the advantage speaking English fluently of at o

He has the advantage speaking English fluently of at o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He has the advantage _______ speaking English fluently.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn