Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

he have free time he’ll play tennis Should Were Unless

he have free time he’ll play tennis Should Were Unless

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________________ he have free time, he’ll play tennis.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: động từ trong mệnh đề chính chia tương lai đơn => câu điều kiện loại 1.

Công thức đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + (not) V(nguyên thể), S + will + V(nguyên thể).

Tạm dịch: Nếu có thời gian rảnh, anh ấy sẽ chơi quần vợt.

Chọn A.

Ý kiến của bạn