Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He only had time to  into the report He couldn’t read i

He only had time to  into the report He couldn’t read i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He only had time to ______ into the report. He couldn’t read it thoroughly.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

read sth into sth: to think that something means more than it really does (nghĩ rằng điều gì đó có ý nghĩa hơn sự thật ý nghĩa của nó)

dip into sth: to read or watch only parts of something (chỉ đọc hoặc xem các phần của thứ gì đó - xem lướt qua)

break into sth: to enter a building by force; to open a car, etc. by force (vào tòa nhà bằng vũ lực; mở ô tô, v.v. bằng vũ lực – đột nhập)

Tạm dịch: Anh chỉ có thời gian để xem lướt qua báo cáo. Anh ấy không thể đọc kỹ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn