Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ số cao nhất của đa thức 5x^6 + 6x^5 + x^4 - 3x^2 + 7

Hệ số cao nhất của đa thức 5x^6 + 6x^5 + x^4 - 3x^2 + 7

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ số cao nhất của đa thức (5{x^6} + 6{x^5} + {x^4} - 3{x^2} + 7) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa hệ số cao nhất của đa thức: “hệ số của lũy thừa cao nhất của biến gọi là hệ số cao nhất.”

Giải chi tiết:

Hệ số cao nhất của đa thức (5{x^6} + 6{x^5} + {x^4} - 3{x^2} + 7) là (5.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn