Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ thống các văn kiện được ký kết từ các hội nghị hòa h

Hệ thống các văn kiện được ký kết từ các hội nghị hòa h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ thống các văn kiện được ký kết từ các hội nghị hòa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 59.

Giải chi tiết:

Hệ thống các văn kiện được ký kết từ các hội nghị hòa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là Trật tự Vécxai – Oasinhtơn.

Chọn: C

Ý kiến của bạn