Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He was a bit behind at the beginning of term but on the

He was a bit behind at the beginning of term but on the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He was a bit behind at the beginning of term, but on the whole he has put up a good show


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

put up a good show (idiom): biểu diễn/chơi/làm tốt/hay

A. xuất hiện rõ ràng

B. làm không tốt

C. làm tốt

D. thực hiện xuất sắc

=> put up a good show >< làm không tốt

Tạm dịch: Anh ấy đã bị tụt lại một chút vào học nhiệm kỳ, nhưng nhìn chung anh ấy đã làm tốt.

Chọn B.

Ý kiến của bạn