Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Her mother can’t stand her at home all day seeing see

Her mother can’t stand her at home all day seeing see

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Her mother can’t stand _______ her at home all day.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn