Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào CTCT của sản phẩm để xác định CTCT của hiđrocacbon.

Giải chi tiết:

CTCT của 1,2-đibrombutan:

⟹ CTCT của hiđrocacbon là: CH2=CH-CH2-CH3 (But-1-en).

Ý kiến của bạn