Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọ

Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọi là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về khái niệm gia tăng dân số tự nhiên.

Giải chi tiết:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (Tg) là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tử thô (đơn vị: %).

Chọn A

Ý kiến của bạn