Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 112 gam Fe trong dung dịch HNO3 dư thu được V l

Hòa tan 112 gam Fe trong dung dịch HNO3 dư thu được V l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 11,2 gam Fe trong dung dịch HNO3 dư thu được V lít (đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỉ lệ lần lượt 3 : 1. Giá trị V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính số mol Fe


- Đặt ẩn là số mol mỗi khí theo tỉ lệ đề bài


- Áp dụng phương pháp bảo toàn electron xác định được số mol mỗi khí

Giải chi tiết:

nFe = 11,2/56 = 0,2 mol.

Đặt nNO = x, nNO2 = 3x (mol)

Fe → Fe+3 + 3e

0,2 →          0,6

⟹ ne nhường = 0,6 mol

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

          3x ← 3x

N+5 + 3e → N+2 (NO)

         3x ←  x

⟹ ne nhận = 6x = 0,6 ⟹ x = 0,1 mol

⟹ ∑nkhí­  = 3.0,1 + 0,1 = 0,4 mol

⟹ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít.

Đáp án D

Ý kiến của bạn