Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 368 gam một kim loại kiềm thuộc nhóm

Hòa tan hoàn toàn 368 gam một kim loại kiềm thuộc nhóm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 3,68 gam một kim loại kiềm (thuộc nhóm IA) vào nước. Sau phản ứng thu được 1,792 lít khí hiđro (đktc). Xác định tên kim loại.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH: 2X + 2H2O → 2XOH + H2; từ số mol H2 suy ra số mol của kim loại.


Tính khối lượng mol của kim loại dựa vào công thức: M = m : n.


Suy ra tên kim loại.

Giải chi tiết:

nH2 = 1,792 / 22,4 = 0,08 mol

PTHH: 2X + 2H2O → 2XOH + H2

            0,16 ←                          0,08 (mol)

→ MX = mX : nX = 3,68 : 0,16 = 23

→ Kim loại là natri (Na).

Ý kiến của bạn