Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I broke with my boyfriend because he didn’t like any o

I broke with my boyfriend because he didn’t like any o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I broke _______ with my boyfriend because he didn’t like any of my friends.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn