Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I have huge respect my teachers at school now I know h

I have huge respect my teachers at school now I know h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I have huge respect _______ my teachers at school, now I know how hard it can be!


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn