Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I have to announce that the manager cannot attend our p

I have to announce that the manager cannot attend our p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I have to announce that the manager cannot attend our party today ______ is a pity.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn