Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I have two brothers both of them are studying in Englan

I have two brothers both of them are studying in Englan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I have two brothers, both of them are studying in England.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Giải chi tiết:

Giữa 2 mệnh đề có dấu phẩy nên phải dùng mệnh đề quan hệ.

Nếu dùng dấu chấm để ngăn cách 2 câu thì có thể dùng “Both of them”.

Dùng “giới từ + which” trong mệnh đề quan hệ để thay thế cho từ chỉ vật.

Dùng “giới từ + whom” trong mệnh đề quan hệ để thay thế cho từ chỉ người.

“brothers” là từ chỉ người => dùng “whom”

Sửa: them => whom

Tạm dịch: Tôi có hai anh trai, cả hai đều đang học ở Anh.

Chọn C.

Ý kiến của bạn