Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I hope theybuilding the road by the time we come back n

I hope theybuilding the road by the time we come back n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I hope they_____building the road by the time we come back next summer.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn