Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I hope to come back to New Zealand one day in the futur

I hope to come back to New Zealand one day in the futur

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I hope to come back to New Zealand one day in the future.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn