Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I often share my personal secrets my best friend on un

I often share my personal secrets my best friend on un

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I often share my personal secrets _____ my best friend.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn