Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I stopped worrying about what people think about me and

I stopped worrying about what people think about me and

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I stopped worrying about what people think about me and I tried to pay _____to what people were saying.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn