Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

If I you were ill last week I would have gone to see yo

If I you were ill last week I would have gone to see yo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

If I ______________you were ill last week, I would have gone to see you.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: động từ trong mệnh đề chính chia dạng “would have + quá khứ phân từ”

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế trong quá khứ, dẫn đến kết quả trái với quá khứ.

Công thức: If S + had Ved/V3, S + would/could have Ved/V3.

Tạm dịch: Nếu tôi biết bạn bị ốm vào tuần trước, tôi đã đi gặp bạn rồi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn