Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

If it stops raining soon we to the cinema will going w

If it stops raining soon we to the cinema will going w

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

If it stops raining soon, we ______ to the cinema.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn