Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

If you say that someone will go you mean that they wil

If you say that someone will go you mean that they wil

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

If you say that someone will go ____, you mean that they will be very successful.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn