Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Im trying to my account but I cant remember the passwo

Im trying to my account but I cant remember the passwo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I'm trying to ______ my account, but I can't remember the password.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. log into/in: đăng nhập

B. log out: đăng xuất

C. shut down: tắt máy

D. switch off: tắt điện, ngừng chú ý

Tạm dịch: Tôi đang cố gắng đăng nhập vào tài khoản của mình, nhưng tôi không thể nhớ mật khẩu.

Chọn A.

Ý kiến của bạn