Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In developed countries air-conditioning is difficult t

In developed countries air-conditioning is difficult t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In developed countries, air-conditioning is _____.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở các nước phát triển, điều hòa không khí thì _____.

A. khó để nhớ

B. được mọi người thích

C. rất phổ biến

D. đắt tiền

Thông tin: In the United States and other developed countries, air-conditioning is so common that it is difficult to remember what life was like before it existed.

Tạm dịch: Ở Hoa Kỳ và các nước phát triển khác, điều hòa không khí phổ biến đến mức rất khó để nhớ cuộc sống như nào trước khi nó tồn tại.

Chọn C.

Ý kiến của bạn