Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In Vietnam the academic year is divided in two terms –

In Vietnam the academic year is divided in two terms –

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In Vietnam, the academic year is divided in two terms – term one and term two.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

divide sth into sth: chia cái gì ra thành cái gì

Sửa: in => into

Tạm dịch: Ở Việt Nam, năm học được chia thành hai học kỳ - học kỳ một và học kỳ hai.

Chọn C.

Ý kiến của bạn