Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

interviewed disappointed explained prepared Giải chi t

interviewed disappointed explained prepared Giải chi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed”

Giải chi tiết:

A. interviewed /ˈɪntərvjuːd/

B. disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

C. explained /ɪkˈspleɪnd/

D. prepared /prɪˈperd/

Quy tắc: Có 3 cách phát âm đuôi “ed”:

- /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /d/, /t/

- /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là: /f/, /p/, /k/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/: Với các trường hợp còn lại

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/.

Chọn B.

Ý kiến của bạn