Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ion nào dưới đây không phải là ion đơn nguyên tử Ca2+ O

Ion nào dưới đây không phải là ion đơn nguyên tử Ca2+ O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ion nào dưới đây không phải là ion đơn nguyên tử?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Ion đơn nguyên tử: những ion được tạo thành tử 1 nguyên tử (VD: Na+, Ca2+, Cl-,  O2-,…).


- Ion đa nguyên tử: những ion được tạo bởi một nhóm nguyên tử (VD: OH- , SO42- , NH4+,…).

Giải chi tiết:

Ca2+, Fe2+, Cl- là ion đơn nguyên tử.

OH- là ion đa nguyên tử.

Đáp án B

Ý kiến của bạn