Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It is stated in paragraph 1 that a cultured person doe

It is stated in paragraph 1 that a cultured person doe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It is stated in paragraph 1 that a cultured person ____________.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Được nêu rõ trong đoạn 1 rằng một người có văn hóa ____________.

A. làm công việc liên quan đến giáo dục

B. có kiến thức về nghệ thuật, văn học và âm nhạc

C. có một công việc liên quan đến trồng trọt

D. chăm sóc đất và những gì phát triển trên đó

Thông tin: A person of culture has identifiable attributes, among them a knowledge of and interest in the arts, literature, and music.

Tạm dịch: Một con người có văn hóa có các thuộc tính dễ nhận dạng, trong đó là có kiến thức và quan tâm đến nghệ thuật, văn học và âm nhạc.

Chọn B.

Ý kiến của bạn