Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It was your assistance that enabled us to get achieveme

It was your assistance that enabled us to get achieveme

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It was your assistance that enabled us to get achievement.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Các từ thay thế cho “if”

Giải chi tiết:

Câu gốc có các đọng từ chia thì quá khứ đơn => dùng câu điều kiện không có thật ở quá khứ.

Cấu trúc: If + S + had (not) + P2, S + would/could… (not) have P2

But for + N, S + would/could… (not) have P2 (nếu không có…)

= If it hadn’t been for + N, S + would/could… (not) have P2

Tạm dịch: Chính sự hỗ trợ của bạn đã giúp chúng tôi đạt được thành tích.

A. Sự hỗ trợ của bạn không khuyến khích chúng tôi đạt được thành tích. => sai nghĩa

B. Nếu không nhờ sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi đã không thể đạt được thành tích.

C. Nếu bạn hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi không thể đạt được thành tích. => sai nghĩa

D. Nếu không có sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể đạt được thành tích. => sai nghĩa

Chọn B.

Ý kiến của bạn