Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It’s high time you decided you’ll the post or not go i

It’s high time you decided you’ll the post or not go i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It’s high time you decided you’ll _______ the post or not.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn