Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jack was very thirsty He refused the glass of water I b

Jack was very thirsty He refused the glass of water I b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jack was very thirsty. He refused the glass of water I brought to him.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Liên từ

Giải chi tiết:

therefore: vì vậy, do đó => chỉ kết quả

because: bởi vì => chỉ nguyên nhân

however: tuy nhiên => chỉ sự tương phản, đối lập

though = although: mặc dù => chỉ sự nhượng bộ

Tạm dịch: Jack rất khát. Anh từ chối ly nước tôi mang đến cho anh.

A. Jack rất khát; do đó, anh ấy không từ chối ly nước mà tôi mang đến cho anh ấy. => sai nghĩa

B. Jack từ chối cốc nước mà tôi mang đến cho anh ấy vì anh ấy không khát. => sai nghĩa

C. Jack rất khát; tuy nhiên, anh ấy đã từ chối cốc nước mà tôi mang đến cho anh ấy.

D. Jack không từ chối ly nước mà tôi mang đến cho anh ấy dù anh ấy không khát. => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn